Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” CARITAS Diecezji Bydgoskiej rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób z upośledzeniem umysłowym i stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez terapię zajęciową. Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestnika, przygotowania go do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Wiodącą formą rehabilitacji jaka prowadzona jest w WTZ jest terapia zajęciowa. Stanowi ona ważny element aktywizowania osób niepełnosprawnych, głównie poprzez zajęcia praktyczne prowadzone w siedmiu specjalistycznych pracowniach tj.: gospodarstwo domowe, ogrodnictwo, stolarnia, rękodzieło artystyczne, ceramika, rzemiosł różnych oraz multimedialno – poligraficzna. Ponadto podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są inne formy terapii tj.: arteterapia, choreoterapia, socjoterapia, muzykoterapia, psychoterapia, fizjoterapia. Zajęcia dostosowane są do sytuacji, wydolności psychicznej i fizycznej, sprawności manualnej, motywacji do działania, aktualnego stanu zdrowia, uwzględniając jednocześnie cechy osobowości, zdolności i zainteresowania każdego uczestnika. W poszczególnych pracowniach uczestnicy poznają, doskonalą i utrwalają specjalistyczne umiejętności zawodowe oraz rozwijają umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.